Pjeter Ndou
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
528,000.00 €
49,696.40 €
0.00 €
12,799.47 €
0.00 €
17,396.40 €
607,892.27 €
2020
580,000.00 €
10,000.00 €
22,381.00 €
25,644.00 €
8,400.00 €
7,200.00 €
653,625.00 €