Arbëreshë Krasniqi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
335,000.00 €
16,000.00 €
7,800.00 €
16,800.00 €
6,660.00 €
382,260.00 €
2020
335,000.00 €
16,000.00 €
7,800.00 €
16,800.00 €
6,660.00 €
382,260.00 €