Haki Abazi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
795,000.00 €
29,000.00 €
159,894.00 €
12,700.00 €
17,461.01 €
18,960.00 €
20,000.00 €
35,000.00 €
1,088,015.01 €
2021
795,000.00 €
29,000.00 €
155,000.00 €
20,550.00 €
18,564.00 €
4,680.00 €
0.00 €
36,000.00 €
1,058,794.00 €
2020
805,000.00 €
31,000.00 €
148,000.00 €
0.00 €
0.00 €
3,600.00 €
0.00 €
48,000.00 €
1,035,600.00 €