Haki Abazi
(Ish Zëvendës Kryeministër/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i letrave me vlerë Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
805,000.00 €
31,000.00 €
148,000.00 €
3,600.00 €
48,000.00 €
1,035,600.00 €