Hekuran Murati
(Ministër i Ekonomisë dhe Financave)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
61,000.00 €
3,100.00 €
46,000.00 €
9,270.00 €
26,943.00 €
146,313.00 €
2020
61,000.00 €
13,100.00 €
23,400.00 €
11,096.00 €
15,581.00 €
124,177.00 €