Ljubinko Karagjiq
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
1,550,000.00 €
15,000.00 €
6,000.00 €
13,000.00 €
13,000.00 €
1,597,000.00 €