Visar Hoti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
1,432,840.00 €
21,500.00 €
11,149.00 €
65,612.55 €
16,644.90 €
16,704.00 €
8,472.00 €
1,572,922.45 €
2020
1,432,840.00 €
21,500.00 €
11,149.00 €
78,403.81 €
16,540.00 €
17,304.00 €
8,472.00 €
1,586,208.81 €