Zikreta Aliti
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
260,000.00 €
10,000.00 €
15,600.00 €
0.00 €
285,600.00 €
2020
260,000.00 €
0.00 €
18,660.00 €
1,080.00 €
279,740.00 €