Zikreta Aliti
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
260,000.00 €
18,660.00 €
1,080.00 €
279,740.00 €