Arbëreshë Kryeziu-Hyseni
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
11,000.00 €
210.00 €
18,000.00 €
3,600.00 €
32,810.00 €