Nemanja Jaksiç
(Ish Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
478,500.00 €
7,132.80 €
6,480.00 €
492,112.80 €