Shkelzen Hajdini
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
1,095,270.00 €
7,000.00 €
33,220.91 €
1,135,490.91 €
2020
1,095,000.00 €
7,000.00 €
18,337.00 €
1,120,337.00 €