Arijeta Rexhepi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
185,000.00 €
8,500.00 €
1,844.00 €
20,745.00 €
4,662.00 €
6,096.00 €
226,847.00 €
2021
185,000.00 €
8,500.00 €
0.00 €
11,118.00 €
4,440.00 €
11,760.00 €
220,818.00 €