Fadil Nura
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
73,000.00 €
19,700.00 €
350.00 €
18,000.00 €
5,592.00 €
116,642.00 €