Fatmir Humolli
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
730,650.00 €
10,000.00 €
1,118,873.10 €
27,432.00 €
4,560.00 €
0.00 €
1,891,515.10 €
2021
730,650.00 €
12,000.00 €
1,111,562.00 €
8,892.00 €
2,160.00 €
2,040.00 €
1,867,304.00 €