Fatmir Humolli
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
730,650.00 €
12,000.00 €
1,111,562.00 €
8,892.00 €
2,160.00 €
2,040.00 €
1,867,304.00 €