Mirsad Shkreta
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
435,400.00 €
28,000.00 €
5,000.00 €
124,286.28 €
36,102.63 €
1,228.00 €
7,002.00 €
637,018.91 €
2021
438,000.00 €
28,000.00 €
5,000.00 €
104,379.76 €
43,716.00 €
1,250.00 €
26,400.00 €
646,745.76 €