Mirsad Shkreta
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
438,000.00 €
28,000.00 €
5,000.00 €
102,354.28 €
37,140.00 €
1,250.00 €
26,400.00 €
638,144.28 €