Samara Iljijazi
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
100,000.00 €
2,650.00 €
102,650.00 €