Shqipe Mehmeti-Selimi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
156,000.00 €
21,600.00 €
16,492.67 €
194,092.67 €
2021
156,000.00 €
21,600.00 €
18,564.00 €
196,164.00 €