Shqipe Metaj-Isufi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
326,000.00 €
16,000.00 €
18,375.00 €
18,694.14 €
3,600.00 €
7,560.00 €
390,229.14 €
2021
296,000.00 €
13,500.00 €
11,670.94 €
16,143.96 €
3,600.00 €
7,560.00 €
348,474.90 €