Tinka Kurti
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
150,000.00 €
4,600.00 €
23,986.00 €
17,706.00 €
1,034.00 €
27,796.00 €
225,122.00 €
2021
150,000.00 €
4,600.00 €
25,750.00 €
9,450.00 €
2,068.00 €
26,320.00 €
218,188.00 €