Vendenis Lahu
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2021
9,500.00 €
5,000.00 €
38,271.00 €
15,831.00 €
11,900.00 €
80,502.00 €