Bardhyl Dobra
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Punëve të Brendshme)
Krahaso
Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
18,000.00 €
13,389.00 €
33,726.00 €
12,876.00 €
32,400.00 €
110,391.00 €
2021
19,000.00 €
15,797.00 €
39,482.00 €
12,876.00 €
32,400.00 €
119,555.00 €