Dafina Gexha-Bunjaku
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Shëndetësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
165,000.00 €
17,905.00 €
10,000.00 €
33,379.00 €
14,025.37 €
7,700.00 €
248,009.37 €
2021
165,000.00 €
17,905.00 €
10,000.00 €
36,214.49 €
10,782.81 €
7,200.00 €
247,102.30 €