Almir Veliji
(Zëvendësminister në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2021
200,000.00 €
3,000.00 €
5.93 €
6,516.00 €
209,521.93 €