Armend Mehaj
(Ministër i Mbrojtjes)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
807,000.00 €
2,000.00 €
170.00 €
90,000.00 €
13,812.00 €
3,500.00 €
28,000.00 €
944,482.00 €
2021
907,000.00 €
2,000.00 €
330.00 €
23,700.00 €
43,812.00 €
3,500.00 €
28,800.00 €
1,009,142.00 €