Donika Gërvalla-Schwarz
(Zëvendës Kryeministër/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
125,000.00 €
8,000.00 €
6,610.00 €
57,871.00 €
53,968.00 €
251,449.00 €
2021
120,000.00 €
10,000.00 €
13,598.60 €
41,736.00 €
0.00 €
185,334.60 €