Dukagjin Pupovci
(Zëvendës Ministër i Arsimit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
631,050.00 €
42,000.00 €
50,203.34 €
29,642.39 €
28,657.09 €
15,240.00 €
796,792.82 €
2021
631,050.00 €
50,200.00 €
33,899.87 €
3,539.36 €
0.00 €
0.00 €
718,689.23 €