Arsim Bajrami
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2017
280,000.00 €
7,900.00 €
186,000.00 €
30,240.00 €
3,496.00 €
507,636.00 €
2016
280,000.00 €
7,900.00 €
194,500.00 €
27,636.00 €
17,040.00 €
527,076.00 €
2015
280,000.00 €
7,900.00 €
194,500.00 €
27,636.00 €
17,040.00 €
527,076.00 €
2014
270,000.00 €
11,000.00 €
63,000.00 €
41,200.00 €
4,000.00 €
389,200.00 €
2013
270,000.00 €
10,000.00 €
12,500.00 €
50,800.00 €
2,000.00 €
345,300.00 €
2012
270,000.00 €
10,000.00 €
40,000.00 €
46,000.00 €
5,050.00 €
371,050.00 €
2011
270,000.00 €
10,000.00 €
25,000.00 €
42,000.00 €
3,600.00 €
350,600.00 €
2010
400,000.00 €
0.00 €
20,000.00 €
29,400.00 €
3,240.00 €
452,640.00 €