Faton Peci
(Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
378,500.00 €
11,000.00 €
8,706.88 €
17,473.24 €
8,474.40 €
424,154.52 €
2021
378,500.00 €
11,000.00 €
5,841.00 €
19,656.00 €
9,002.00 €
423,999.00 €