Gazmen Salijevic
(Zëvendës Ministër në Ministrinë për Komunitet dhe Kthim)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
30,000.00 €
5,000.00 €
8,000.00 €
13,800.00 €
8,160.00 €
64,960.00 €
2021
30,000.00 €
5,000.00 €
10,000.00 €
13,800.00 €
8,160.00 €
66,960.00 €