Ilir Kapiti
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i letrave me vlerë Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
1,414,458.00 €
22,600.00 €
23,164.31 €
32,526.94 €
52,212.00 €
25,956.00 €
1,570,917.25 €