Kushtrim Brahimaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
415,000.00 €
9,500.00 €
1,600.00 €
14,674.00 €
15,493.00 €
5,680.00 €
461,947.00 €