Mentor Arifaj
(Zëvendës Ministër i Zhvillimit Ekonomik)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
402,000.00 €
8,500.00 €
39,961.70 €
2,800.00 €
23,600.00 €
476,861.70 €
2021
402,000.00 €
8,500.00 €
0.00 €
5,376.00 €
10,800.00 €
426,676.00 €