Mentor Arifaj
(Zëvendës Ministër i Zhvillimit Ekonomik)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
402,000.00 €
8,500.00 €
5,376.00 €
10,800.00 €
426,676.00 €