Ruzvellt Frrokaj
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
465,000.00 €
32,000.00 €
17,282.88 €
34,920.00 €
14,988.00 €
564,190.88 €