Rifat Latifi
( Ministër në Ministrinë e Shëndetësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Total
2022
2,710,000.00 €
138,000.00 €
2,848,000.00 €