Agon Dobruna
(Zëvendësminister në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2022
623,000.00 €
8,000.00 €
1,589.53 €
10,881.71 €
7,500.00 €
650,971.24 €