Përparim Rama
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
14,552,542.08 €
4,090,600.00 €
4,461,100.00 €
46,500.00 €
69,728.00 €
15,000.00 €
23,235,470.08 €