Bexhet Xheladini
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2023
118,866.00 €
26,000.00 €
120,000.00 €
65,123.00 €
329,989.00 €
2022
232,000.00 €
44,000.00 €
100,000.00 €
35,156.00 €
411,156.00 €