Bexhet Xheladini
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
232,000.00 €
44,000.00 €
100,000.00 €
35,156.00 €
411,156.00 €