Behxhet Brajshori
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2010
188,000.00 €
22,116.00 €
2,304.00 €
212,420.00 €