Ksenija Bozovic
(Zëvendës Ministër i Zhvillimit Ekonomik)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
96,500.00 €
7,000.00 €
20,000.00 €
26,184.00 €
600.00 €
150,284.00 €