Senjur Veshall
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2022
25,000.00 €
250.00 €
25,250.00 €