Milan Aritonovic
(Zëvendës Ministër në Ministrinë për Komunitet dhe Kthim)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
20,000.00 €
7,000.00 €
6,675.00 €
2,190.12 €
35,865.12 €