Ljiljana Subaric
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
287,000.00 €
19,800.00 €
2,800.00 €
42,912.00 €
5,460.00 €
12,000.00 €
369,972.00 €