Ljiljana Subaric
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2023
356,200.00 €
17,300.00 €
8,369.00 €
46,604.00 €
6,500.00 €
6,100.00 €
13,140.00 €
454,213.00 €
2022
287,000.00 €
19,800.00 €
2,800.00 €
42,912.00 €
5,460.00 €
0.00 €
12,000.00 €
369,972.00 €