Rashit Qalaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
145,000.00 €
12,500.00 €
18,873.13 €
2,288.05 €
6,693.53 €
185,354.71 €