Isak Shabani
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
110,000.00 €
8,150.00 €
27,717.59 €
15,914.51 €
6,000.00 €
12,090.57 €
179,872.67 €