Njazi Isaku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
80,000.00 €
5,000.00 €
3,878.00 €
25,090.25 €
1,428.00 €
110.00 €
4,800.00 €
120,306.25 €