Jonuz Kastrati
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2011
40,000.00 €
0.00 €
0.00 €
40,000.00 €
2010
288,000.00 €
10,000.00 €
16,890.00 €
314,890.00 €