Mybera Mustafa
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2010
250,000.00 €
0.00 €
12,864.00 €
16,524.00 €
279,388.00 €